O nas         RODO         Współpracujemy         Kontakt    


Informacje o przetwarzaniu (RODO)

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Partnerów Biznesowych stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym zależy nam, abyście Państwo mogli zapoznać się w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ELEKTROS S.C. - J.D.B. Jarzemscy. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  • pisemnie, na adres ul. Pielęgniarska 6, 85-790 Bydgoszcz
  • telefonicznie, pod numerem 52 3439 825
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
  • pisemnie, na adres ul. Pielęgniarska 6, 85-790 Bydgoszcz
  • za pośrednictwem adresu e-mail: ksiegowosc@elektros.bydgoszcz.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu:
  • przedstawienia oferty umowy współpracy, a w przypadku zawarcia umowy w celu jej wykonania
  • wykonywania umowy współpracy zawartej z ELEKTROS S.C. - J.D.B. Jarzemscy w Bydgoszczy, a podmiotem z upoważnienia którego Pan/Pani z nami działa, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • rozpatrywania zgłoszonych reklamacji
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora danych osobowych
  • prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów.
 4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu.
 5. Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:dostawców usług informatycznych, prawniczych, outsourcingowych współpracujących z nami w zakresie realizacji naszych umów oraz upoważnionych przepisami prawa, podmiotów przetwarzających dane w celu windykacji należności, podmiotów świadczących usługi archiwizacyjne.
 6. ELEKTROS S.C. - J.D.B. Jarzemscy przekaże dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeśli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy. Osoba której dane dotyczą, może żądać wykonania kopii przekazanych danych. W tej sprawie należy kontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 7. Okres w którym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyznacza zakres realizacji zawartej umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz wzakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania takiej zgody.
 8. Osoby, których dane osobowe przetwarzane są przez ELEKTROS S.C. - J.D.B. Jarzemscy, mają w związku z przetwarzaniem następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • żądanie sprostowania, przeniesienia do archiwum lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w takim zakresie, w jakim są one przetwarzane na potrzeby marketingowe
  • przeniesienia danych osobowych,tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu oraz prawo przesłania ich do innego administratora
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • wycofania zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych
  W celu skorzystania z powyższych praw o których mowa powyżej należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.
 9. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem do zawarcia niektórych umów z ELEKTROS S.C. - J.D.B. Jarzemscy. Konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

ELEKTROS S.C. - J.D.B. JarzemscyJesteśmy w czasie przebudowy serwisu.
Wkrótce będzie tutaj sklep internetowy - prosimy często nas odwiedzać.
Na razie zapraszamy na